Telefon   +48 533 100 724

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

& 1.

Regulamin określa zasady udzielania pomocy w ramach działalności Fundacji Pozytywnego Myślenia, zwanej dalej Fundacją.

 

&2.

Głównym celem Fundacji jest wsparcie osób znajdujących się w kryzysie psychicznym. Szczególny opis zakresu działań Fundacji znajduje się w Statucie Fundacji.

 

& 3.

Pomoc w ramach działalności Fundacji, udzielana jest : stacjonarnie, telefonicznie, drogą internetową (za pomocą komunikatorów społecznych).

 

& 4.

Warunkiem przystąpienia do Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz uiszczenie opłaty zgodnie z Cennikiem zamieszczonym do poniższego regulaminu. Osoby korzystające w ramach projektów prowadzonych przez Fundację mają prawo do bezpłatnego korzystania z pomocy Fundacji przestrzegając zasad organizacyjnych określonego projektu.

 

& 5.

Siedzibą Fundacji jest miasto Gorzów Wielkopolski.

 

 

II ŚWIADCZONE USŁUGI

 

& 6.

Indywidualna pomoc udzielana zarówno stacjonarnie jaki i niestacjonarnie trwa każdorazowo od 45 minut do 60 minut, czas trwania zajęć grupowych określany jest zgodnie ze specyfikacją grupy.

 

& 7.

Zakres usług świadczonych przez Fundację może obejmować:

- psychoterapię indywidualną dorosłych, par, rodzin,

- psychoterapię grupową dorosłych,

- psychoterapię dzieci i młodzieży indywidualną,

- psychoterapię grupową dzieci i młodzieży,

- pomoc psychologiczną,

- poradnictwo psychologiczne,

- poradnictwo seksuologiczne,

- poradnictwo i konsultacje dietetyka,

- konsultacje i diagnostyka psychologa klinicznego,

- diagnostyka i zajęcia sensomotoryki,

- konsultacje, diagnostyka i opiniowanie psychologa sądowego,

- interwencję kryzysową,

- grupy samopomocowe,

- warsztaty rozwoju osobistego oraz szkolenia,

- działalność edukacyjną

 

& 8.

Harmonogram wszystkich spotkań ustalany jest indywidualnie w trakcie pierwszej wizyty.

& 9

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego wcześniej terminu.

 

 

III PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

 

& 10

  1. Klient

- Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed podjęciem decyzji o korzystaniu z usług Fundacji.

- Akceptacja Regulaminu jest tożsama ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o tzw. RODO art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- Aby korzystać z usług psychologicznych, psychoterapeutycznych czy psychiatrycznych Klient powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 18 r. życia zobowiązane są do przedstawienia zgody opiekunom prawnym.

- Konsultacje czy sesje terapeutyczne stacjonarne i niestacjonarne udzielane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną lub osobiście i po uprzednim opłaceniu usługi na wskazane konto bankowe Fundacji.

- Klient ma prawo do rezygnacji ze świadczonych usług bez podania przyczyny, ale zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji z usług nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem spotkania, zarówno stacjonarnego jaki i niestacjonarnego. W przeciwnym razie spotkanie zostaje uznane za odbyte i Klient poniesie koszty spotkania. Zapis ten nie dotyczy spotkań grupowych.

- Nie uprzedzenie o nieobecności na zajęciach dwukrotne jest równoznaczne z rezygnacją ze świadczonych usług.

 

& 11.

  1. Fundacja

- Zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnej pomocy na rzecz Klienta Fundacji z zachowaniem należytej staranności, a także zgodnie z zachowaniem etyki zawodowej.

- Osoby świadczące usługi z ramienia Fundacji zobowiązane są do zachowania tajemnicy i poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych od osób korzystających z usług Fundacji. Szczegółowe zasady oraz zakres tajemnicy zawodowej określają odrębne przepisy w tym przepisy ustawy z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 17 kwietnia 2016 r. (RODO), oraz przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. (Dz. U. Nr 73, poz. 763, ze zm.).

- Może odmówić udzielenia pomocy psychologicznej Klientowi, który może swoim zachowaniem stanowić zagrożenie dla siebie i innych.

- Zobowiązana jest do zwrotu wpłaconych środków, jeżeli konsultacja nie odbędzie się z jej winy.

 

 

IV PŁATNOŚĆ

 

 

& 12.

Fundacja świadczy swoje usługi zgodnie z obowiązującym CENNIKIEM, który umieszczony jest na stronie internetowej oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Płatności ratalne za zajęcia grupowe należy regulować zgodnie z harmonogramem wysyłanym do uczestników przed rozpoczęciem cyklu. Wartość rat uwzględnia całość cyklu terapeutycznego i nie ulega zmniejszeniu ze względu na nieobecność uczestnika na spotkaniu grupy, o czym uczestnicy są informowani na pierwszym spotkaniu lub w niniejszym regulaminie. Nieobecność na zajęciach bez rezygnacji z udziału w grupie traktowana jest jako obecność. Rezygnacja z grupy następuje w momencie poinformowania przez Klienta pozostałych uczestników.

Rezygnacja z grupy następuje zgodnie z Regulaminem ustalonym na pierwszym spotkaniu.

& 13

Płatności za usługi świadczone przez Fundację dokonać można, ze względu na dbałość o przejrzystość finansów Fundacji tylko przelewem na niżej wymienione konto bankowe

 

Bank BNP PARIBAS 93 1600 1462 1858 8164 1000 0001

 

& 14

Ewentualne zwroty dokonywane są w terminie dwóch dni roboczych w tej samej formie, w której Klient dokonał płatności. Nie dotyczy to procesu grupowego, w którym wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

& 15

Decydując się na korzystanie z usług w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej (projekty) Fundacja Pozytywnego Myślenia, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację.

 

& 16

  1. W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/ Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Pozytywnego Myślenia z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Fredry 1B/12.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania działań odpłatnych Fundacji (kontakt telefoniczny, mailowy) w celu przekazania informacji na temat usług psychoterapeutycznych, psychologicznych czy psychiatrycznych, zmianach w dotychczasowym świadczeniu ww. usług – odwołanie wizyty, przypomnieniu o płatnościach itp., informacji o celach statutowych, umożliwienia dokonywania darowizn na rzecz Fundacji (jeżeli na taką darowiznę zdecyduje się Pan/Pani przekazać), działań nieodpłatnych (realizacja projektów miejskich, rządowych, unijnych, grantowych, branie udziału w inicjatywach i wydarzeniach w ramach ww. projektu, korzystanie z bezpłatnej pomocy psychologicznej i wsparciowej w ramach projektów itp.).

  4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

  5. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Pozytywnego Myślenia narusza przepisy rozporządzenia.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

& 17

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w tym art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 17 kwietnia 2016r.(RODO), przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, po.763, ze zm.).